Language

Postępowanie ofertowe

Częstochowa 22.11.2010 r.

POIG

Ogłoszenie

Nr 12/POIG.8.1/2010

o rozpoczęciu postępowania ofertowego na:


Sprzedaż i dostawę serwera

realizowanego w ramach projektu
„Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania
oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej
w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.


 

1. Data publikacji ogłoszenia: 22.11.2010 r.


2. Złożone przez:

Line Lab Paweł Wolański
ul. Lotników 27
42-202 Częstochowa
NIP: 6861071660
REGON: 152157933


3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż oraz dostawa do siedziby zamawiającego serwera aplikacji.

Sprzęt musi być nowy, objęty gwarancją oraz posiadać parametry techniczne określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.


4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Serwer będący przedmiotem zamówienia musi posiadać poniższe parametry techniczne.

 1. procesor min 2,0GHz 4MB oraz możliwość instalacji drugiego

 2. RAM 4GB DDR3 1066 ECC możliwość rozbudowy do min. 8GB

 3. napęd optyczny DVD-RW

 4. min 4 dyski 250 GB SATA na kontrolerze minimum RAID 1+0 lub RAID 5 albo RAID 6

 5. sloty rozszerzeń PCI-E x16 oraz PCI-E x4

 6. 2 x RJ-45 (LAN) 10/100/1000Mbps

 7. zasilacz wbudowany

 8. rozmiar jednostkowy 1U

 

5. Wymagania dodatkowe.

 1. ZAMAWIAJĄCY wymaga od DOSTAWCY wykonania niezbędnej konfiguracji sprzętowej serwera (poszczególne podzespoły nie mogą być dostarczone indywidualnie).

 2. Termin realizacji – dostawy nie może przekroczyć dnia 28.12.2010r.


6. Kryteria oceny oferty:

 1. Najniższa cena: maksymalnie 80 pkt – wyliczona wg wzoru.

  P1 = Cmin / C * 80
  gdzie:

  P1 – uzyskana liczba punktów wg 1 kryterium
  C – oferowana cena
  C
  min – najniższa oferowana cena
 2. Dodatkowe parametry techniczne: maksymalnie 20 pkt gdzie ocenie podlegać będą parametry techniczne oferowanego serwera nie wymienione w opisie przedmiotu zamówienia a mające istotny wpływ na poprawę jego wydajności i funkcjonalności.

Przy wyborze oferty zadecyduje łączna liczba uzyskanych punktów, czyli suma obliczona wg wzoru:
P = P1 + P2 gdzie P – to łączna liczba punktów jakie uzyskała oferta.
Wybrana zostanie oferta która uzyska najwyższą liczbę punków – maksymalnie 100.

 

7. Wymagania dotyczące złożenia oferty

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego lub przesłać pocztą na adres zamawiającego albo pocztą elektroniczną na adres zamowienia@linelab.pl

Termin składania ofert upływa 1 grudnia 2010 godz. 17.00

Rozstrzygnięcie nastąpi najpóźniej do dnia 2 grudnia 2010. Zamawiający poinformuje o rozstrzygnięciu pisemnie lub pocztą e-mail wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty.

 

8. Dodatkowych informacji dotyczących zamówienia udziela

Paweł Wolański

tel. +48 503192016
e-mail: zamowienia@linelab.pl

Treść oferty (pdf)

 
 

Zamówienie dotyczy realizacji projektu „Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim” realizowanego poprzez Zamawiającego w ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.