Language

Ogłoszenie 09/2010

Częstochowa 25.10.2010 r.

POIG

Ogłoszenie

Nr 08/POIG.8.1/2010

o zamówieniu na:

sprzedaż i dostawę sprzętu: szafa rack, patch panel, switch, router

na potrzeby realizacji projektu
„Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania
oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej
w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.


1. Data publikacji ogłoszenia: 25.10.2010


2. Zamawiający:
Line Lab Paweł Wolański
ul. Lotników 27
42-202 Częstochowa
NIP: 6861071660
REGON: 152157933


3. Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż i dostawa do lokalu zamawiającego sprzętu w postaci.

 1. Szafa rack 19''.
 2. Patch panel.
 3. Switch.
 4. Router umożliwiający regulacje pasma dla wybranych usług oraz adresów, wyposażony w punkt dostępowy WiFi.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Sprzęt wyszczególniony w przedmiocie zamówienia musi być nowy i spełniać wymienione poniżej warunki.

 1. Szafa rack 19"
 2. - rodzaj 19" stojąca, na kółkach; - wysokość jednostkowa powyżej 20U; - drzwi przednie - szyba, zamek - drzwi tylne - stalowe uchylne - osłony boczne - stalowe demontowane na zatrzaskach - zawierająca minimum 4 belki rackowe. - wentylowana (wyposażona w wentylatory) - minimum 2 półki - zawierająca przynajmniej jedną listwę zasilającą
 3. Patch panel FTP 19" 24xRJ45
 4. - wraz z zestawem Patchcord FTP 0,5m – 10 szt.
 5. Switch
 6. - minimum 16 portów RJ45 w tym przynajmniej 4x1000 Mbps
 7. Router z punktem dostępowym WiFi spełniający kolejno wszystkie wymagane kryteria
 8. - minimum 4 porty LAN (RJ45) 10/100/1000Mbps; - mile widziany dodatkowy port WAN 1x10/100/1000 (RJ45); - możliwość zarządzania podziałem pasma pomiędzy poszczególnymi usługami i adresami; - punkt dostępowy WiFi

5. Wymagania dodatkowe.

 1. Sprzęt powinien być nowy – nie używany.
 2. Sprzęt ujęty w opisie przedmiotu zamówienia zostanie dostarczony ma koszt Dostawcy do siedziby zamawiającego lub w inne miejsce przez niego wskazane.

6. Kryteria oceny oferty.

 1. Najniższa oferowana cena za łącze o przepustowości 1Mbps
  P = Cmin / C * 100

  P – uzyskana liczba punktów wg kryterium
  C – roczny łączny koszt eksploatacji łącza
  Cmin – najniższa roczny łączny koszt eksploatacji
Przy wyborze oferty zadecyduje liczba uzyskanych punktów. Wybrana zostanie ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punków – maksymalnie 100.

7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

8. Wymagania dotyczące złożenia oferty.

Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Ofertę należy przesłać na adres zamawiającego albo pocztą elektroniczną na adres zamowienia@linelab.pl

Termin składania ofert upływa 2 listopada 2010 godz. 10.00

Rozstrzygnięcie nastąpi najpóźniej do dnia 3 listopada 2010. Zamawiający poinformuje o rozstrzygnięciu pisemnie lub pocztą e-mail wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty.


9. Dodatkowych informacji dotyczących zamówienia udziela:

Paweł Wolański
tel. 503192016

 

Treść ogłoszenia

Formularz oferty
 

Zamówienie dotyczy realizacji projektu „Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim” realizowanego poprzez Zamawiającego w ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.