Language

Zapytanie ofertowe

Częstochowa 22.12.2010 r.

POIG

Ogłoszenie

Nr 14/POIG.8.1/2010

o rozpoczęciu postępowania ofertowego na:

Wykonanie aplikacji WEB świadczącej usługi wyszukiwania, rejestrowania licencji, personalizacji wyników przeszukiwania, udostępniania materiałów w systemie rozliczeń abonamentowych, ściśle współpracującej z systemem Workflow wyposażonej w CMS, CRM.

realizowanego w ramach projektu
„Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania
oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej
w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.


 

1. Data publikacji ogłoszenia: 22.12.2010 r.


2. Złożone przez:

Line Lab Paweł Wolański
ul. Lotników 27
42-202 Częstochowa
NIP: 6861071660
REGON: 152157933


3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie lub dostawa na zasadach licencji wyłącznej oprogramowania dla serwisu www którego głównym celem będzie bezobsługowa dystrybucja zdjęć oraz innych materiałów graficznych zgromadzonych na platformie z wykorzystaniem sieci WEB.

Oprogramowanie to, musi być dostosowane i ściśle współpracować z istniejącym systemem Workflow odpowiedzialnym za obsługę procesów biznesowych zachodzących w obrębie platformy w szczególności w kwestii kontroli oraz regulacji obwarowań licencyjnych danego materiału graficznego, udostępniania plików o odpowiednich parametrach technicznych, czy kontroli rozliczeń. Aplikacja musi implementować model komunikacyjny platformy, którego dokumentacja zostanie przedstawiona wyłonionemu DOSTAWCY po podpisaniu umowy.

Aplikacja serwisu musi posiadać ergonomiczny i przejrzysty interfejs oraz system nawigacji, estetyczną oprawę graficzną a także koniecznie implementować mechanizmy internacjonalizujące i18n, zarówno dla nawigacji jak dla formularzy i opisów.

 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiane oprogramowanie musi spełniać łącznie wszystkie wymienione poniżej warunki i parametry opisane przez ZAMAWIAJĄCEGO:

 

 1. Implementować interfejs komunikacyjny platformy, zapewniający bezpieczną i swobodną komunikację z aplikacją Workflow, głównym systemem odpowiedzialnym za obsługę najważniejszych zdarzeń zachodzących w tworzonej przestrzeni usług.

  Dokładny projekt warstwy komunikacyjnej zostanie udostępniony wyłonionemu w ramach konkursu DOSTAWCY wraz z chwilą podpisania umowy.

  Wymagane zadania realizowane przez aplikację WEB w środowisku komunikacyjnym to:

  1. zbieranie i przetwarzanie informacji o zasobach materiałów graficznych zgromadzonych w przestrzeni platformy tj:
   - sprawdzanie dostępności materiału o zadanych parametrach technicznych (kolorach, rozmiarze);
   - wyszukiwanie materiałów graficznych o danej zawartości merytorycznej;
   - import zasobów do serwisu WEB w celu ich dystrybucji;
   - sprawdzenie stanu obwarowań licencyjnych

  2. ustalanie wartości licencji oraz generowanie stosownych formularzy w oparciu o dane przekazane z podsystemu licencyjnego

  3. rejestrowanie licencji

  4. udostępnianie materiałów graficznych

 2. Aplikacja powinna implementować i udostępniać przynajmniej jeden z popularnych systemów rozliczeń online.

 3. Posiadać system rozliczeń oparty na jednostkach abonamentowych.

 4. Umożliwiać bezpieczną rejestrację oraz przechowywanie danych o użytkownikach.

 5. Posiadać wygodny dla klienta interfejs nawigacyjny udostępniający między innymi narzędzia, które pozwolą użytkownikowi na:

  1. personalizowanie wyników wyszukiwania

  2. wgląd w historię wykonanych przez niego operacji

  3. łatwą w obsłudze, a zarazem precyzyjną i intuicyjną wyszukiwarkę, pozwalającą na wyszukiwanie zdjęć, np. o zadanej przestrzeni kolorystycznej

 6. Aplikacja powinna być wyposażona w system CMS.

 7. Aplikacja powinna posiadać system CRM, zawierający między innymi mechanizmy pozwalające
  na analizę, tworzenie zestawień i podsumowań również w formacie PDF, personalizować operacje
  i użytkowników z wykorzystaniem kodów kreskowych.

 8. Aplikacja WEB powinna być wyposażona w interfejs pozwalający na jej integrację z czytnikiem kodów.


 

5. Wymagania dodatkowe.

 1. ZAMAWIAJĄCY wymaga dostępu do narzędzi pozwalających mu na bieżące monitorowanie postępu prac programistycznych i wnoszenie ewentualnych zastrzeżeń oraz dostępu do środowiska testowego aplikacji lub instalacji kopii aplikacji na jego komputerze.

 2. Aplikacja musi zostać dostarczona w całości przedmiotu zamówienia najpóźniej do dnia 24.02.2011 r.

   


6. Wymagania dotyczące oferentów.

 • Oświadczenie oferenta, iż posiada istotną wiedzę i doświadczenie w projektowaniu lub tworzeniu systemów informatycznych.

 • Wykonawca musi wykazać się przynajmniej jednym zrealizowanym zamówieniem o charakterze lub rozmiarze podobnym do opisanego w przedmiocie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych w ofercie i oświadczeniu informacji, a w przypadku stwierdzenia niezgodności odrzucenia oferty.7. Kryteria oceny oferty:

 1. Najniższa cena: maksymalnie 80 pkt – wyliczona wg wzoru.

  P1 = Cmin / C * 80
  gdzie:

  P1 – uzyskana liczba punktów wg 1 kryterium
  C – oferowana cena
  C
  min – najniższa oferowana cena
 1. Kryterium merytoryczne: maksymalnie 20 pkt gdzie ocenie podlegać będzie:

 1. Doświadczenie oferentów w zakresie realizacji zleceń w sposób bezpośredni lub pośredni odpowiadający przedmiotowi zamówienia. Maksymalną liczbę punktów mogą uzyskać oferty wykonawców które wykażą się realizacją projektów zaawansowanych technologicznie aplikacji.
  Punktacja P2 = od 1 do 20 pkt.

Przy wyborze oferty zadecyduje łączna liczba uzyskanych punktów, czyli suma obliczona wg wzoru
P = P1 + P2 gdzie P – to łączna liczba punktów jakie uzyskała oferta.

Wybrana zostanie oferta która uzyska najwyższą liczbę punków – maksymalnie 100.

 

8. Wymagania dotyczące złożenia oferty

Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia
wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagań dotyczących oferentów złącznik nr 2.

 

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego lub przesłać pocztą na adres zamawiającego albo pocztą elektroniczną na adres zamowienia@linelab.pl

 

Termin składania ofert upływa 31 grudnia 2010 godz. 17.00

 

Rozstrzygnięcie nastąpi najpóźniej do dnia 3 stycznia 2011. Zamawiający poinformuje o rozstrzygnięciu pisemnie lub pocztą e-mail wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty.

 

 

9. Dodatkowych informacji dotyczących zamówienia udziela

Paweł Wolański

tel. 503192016
e-mail: zamowienia@linelab.plTreść oferty (pdf)

Oświadczenie oferenta (pdf)

Formularz Oferty (pdf)

 
 

Zamówienie dotyczy realizacji projektu „Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim” realizowanego poprzez Zamawiającego w ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.