Language

Zamówienie

Częstochowa 16.06.2010. r

POIG

Ogłoszenie

Nr 04/POIG.8.1/2010

o zamówieniu na:

Zakup usług związanych z zaprojektowaniem i wykonaniem oprogramowania systemu Workflow odpowiedzialnego za usługi przetwarzania plików multimedialnych, rejestrację i wyliczanie wartości licencji, umożliwianie dostępu do pliku za pośrednictwem serwera ftp, oraz obsługę pozostałych procesów zachodzących w obrębie platformy

realizowanej w ramach projektu „Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.


1. Data publikacji ogłoszenia: 16.06.2010


2. Zamawiający:
Line Lab Paweł Wolański
ul. Lotników 27
42-202 Częstochowa
NIP: 6861071660
REGON: 152157933


3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, zaprojektowanie oraz wykonanie  aplikacji lub zespołu aplikacji działających na serwerze o systemie operacyjnym Linux, która pozwoli na automatyzację procesów biznesowych i technologicznych zachodzących w obrębie tworzonej platformy.
Platforma ma za zadanie świadczyć w sposób całkowicie zautomatyzowany usługi pozwalające na rejestracje kont dostawców (osób lub instytucji które będą poprzez platformę oferować odbiorcom pliki graficzne, zdjęcia, grafiki wektorowe oraz animacje), rejestrowanie materiałów graficznych przesłanych do platformy za pośrednictwem protokołów FTP i HTTP, udostępniać pliki, rejestrować licencje, umożliwiać wyliczenie  licencji za pomocą kalkulatorów dla licencji royalty free oraz  rights managed, monitować stan należności i zobowiązań wobec dostawców oraz prowadzić rejestr licencji .
W ramach realizowanego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia wyłącznej licencji na wszystkich polach eksploatacji i przeniesienia autorskich praw majątkowych na zamawiającego.


4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wymagane oprogramowanie musi spełniać wszystkie poniższe warunki opisane przez ZAMAWIAJĄCEGO:
1. Implementować interfejs komunikacyjny platformy za pośrednictwem którego aplikacja serwera Workflow będzie się komunikować z pozostałym oprogramowaniem wchodzącym w skład platformy. Implementacja tego interfejsu będzie wykonana w oparciu o istniejący projekt środowiska komunikacyjnego platformy którego kopia zostanie udostępniona wyłonionemu w ramach konkursu WYKONAWCY z chwilą podpisania umowy.
Zadania realizowane przez system Workflow w środowisku komunikacyjnym:
a) współpraca z aplikacją serwerem ftp:
- zakładanie kont o specjalnych profilach;
- zmiana haseł dostępu;- blokowanie kont;
- ustalanie limitu transferu;
- udostępnianie plików o wskazanym przez odbiorcę rozmiarze.

b) współpraca z aplikacjami www prezentującymi ofertę platformy:
- przegląd zarejestrowanych zasobów oraz ich stan;
- eksport od aplikacji www wybranej przez administratora tej aplikacji oferty;
- dostęp do systemu kalkulacyjnego;
- rejestracja licencji;
- rejestracja należności i zobowiązań;
- udostępnianie plików graficznych o określonych parametrach (głównie rozmiarach)
2. Realizować procesy technologiczne na zmagazynowanych w przestrzeni platformy plikach graficznych:
a) podczas rejestracji materiałów:
- blokować możliwość podwójnej rejestracji tego samego materiału przez jednego autora
- przetwarzanie plików w formatach *.jpg, *.tiff, *.eps, *.ai, *.raw, *.swf i ich magazynowanie.
- analiza materiałów pod względem technicznym, pobranie danych z metadanych IPTC EXIF, odczytanie kolorów i wykonanie statystyki kolorystycznej materiału- udostępniać narzędzia www pozwalające dostawcy na wprowadzenie lub aktualizację opisów materiałów wraz z aktualizacją metadanych IPTC
- udostępniać narzędzie pozwalające na określenie wartości geolokalizacyjnych dla niektórych zdjęć
- udostępniać podstawowe narzędzia pozwalające na przejrzyste katalogowanie materiałów z podziałem na grupy, kategorie, dostawców
- ustalanie typu licencji dla wprowadzanych materiałów
b) podczas udostępniania materiałów:
- posiadać system kalkulacyjny w pełni konfigurowany za pomocą przeglądarki www, gdzie kalkulator musi być zbudowany wielowątkowo tak, by możliwe było obliczanie wartości licencji typu rights managed oraz uwzględnienie korekty cenowej wprowadzanej indywidualnie dla każdego z oferowanych materiałów przez ich autorów. System kalkulacyjny musi generować stosowne do sytuacji formularze pozwalające określić odbiorcy typ i rodzaj licencji.
- rejestrować oraz kontrolować licencje
- udostępniać pliki graficzne za pośrednictwem http i ftp.
3. Udostępniać wygodne i intuicyjne mechanizmy przeglądania, wyszukiwania oraz zarządzania zgromadzonymi materiałami.
4. Automatyzować procesy biznesowe platformy a w szczególności:
a) rejestrować i kontrolować licencje;
b) naliczać należne autorom tantiemy uwzględniając jednocześnie możliwość wykonywania tej operacji wg kilku zasad w zależności od typu profilu dostawcy
c) umożliwiać autorom złożenie zlecenia wypłaty należności z uwzględnieniem różnych sytuacji kiedy taka wypłata może nastąpić;
d) generować raporty i statystyki;
e) umożliwiać wydruk stosownych dokumentów które będą opatrywane unikalnym identyfikatorem oraz kodem kreskowym, dotyczy to w szczególności licencji, faktur, zleceń.
Dodatkowo wymagane jest by aplikacja Workflow posiadała mechanizm pozwalający na logowanie i obserwację zdarzeń odbywających się na platformie z jej udziałem, wielopoziomowy system dostępu i uprawnień, oraz mechanizm zarządzania i administracji kontami. Posiadać także musi dodatkowe możliwości wysyłania powiadomień email w wyniku powstałych zdarzenia pod zainteresowane adresy.
Interfejs www aplikacji Workflow musi być przystosowany  do obsługi wielu języków. Workflow musi posiadać prosty mechanizm translacyjny wspomagający wyszukiwanie materiałów graficznych opisanych w innych językach.

5. Wymagania dodatkowe.

 1. ZAMAWIAJĄCY wymaga dostępu do narzędzi pozwalających mu na bieżące monitorowanie postępu prac programistycznych i wnoszenie ewentualnych zastrzeżeń oraz dostępu do środowiska testowego aplikacji lub instalacji kopii aplikacji na jego komputerze.

 2. Aplikacja musi zostać wykonana w całości przedmiotu zamówienia najpóźniej do dnia 24.08.2010 r.


6. Wymagania dotyczące oferentów.

 • Oświadczenie oferenta, iż posiada istotną wiedzę i doświadczenie w projektowaniu lub tworzeniu systemów informatycznych.

 • Wykonawca musi wykazać się przynajmniej jednym zrealizowanym zamówieniem o charakterze lub rozmiarze podobnym do opisanego w przedmiocie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji opisanych w ofercie i oświadczeniu informacji, a w przypadku stwierdzenia niezgodności odrzucenia oferty.


7. Kryteria oceny oferty.

 1. Najniższa cena: maksymalnie 80 pkt – wyliczona wg wzoru.
  P1 = Cmin / C * 80

  gdzie:
  P1 -  uzyskana liczba punktów wg 1 kryterium
  C - oferowana cena
  Cmin - najniższa oferowana cena
 2. Kryterium merytoryczne: maksymalnie 20 pkt gdzie ocenie podlegać będzie:
  Doświadczenie oferentów w zakresie realizacji zleceń w sposób bezpośredni lub pośredni odpowiadający przedmiotowi zamówienia. Maksymalną liczbę punktów mogą uzyskać oferty wykonawców które wykażą się realizacją projektów zaawansowanych technologicznie aplikacji.
  Punktacja P2 = od 1 do 20 pkt.

Przy wyborze oferty zadecyduje łączna liczba uzyskanych punktów, czyli suma obliczona wg wzoru P = P1 + P2 gdzie P – to łączna liczba punktów jakie uzyskała oferta.

Wybrana zostanie oferta która uzyska najwyższą liczbę punków – maksymalnie 100.


8. Wymagania dotyczące złożenia oferty.

Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia
wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagań dotyczących oferentów złącznik nr 2.

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego lub przesłać pocztą na adres zamawiającego albo pocztą elektroniczną na adres zamowienia@linelab.pl

Termin składania ofert upływa 24 czerwca 2010 godz. 17.00

Rozstrzygnięcie nastąpi najpóźniej do dnia 25 czerwca 2010. Zamawiający poinformuje o rozstrzygnięciu pisemnie lub pocztą e-mail wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty.


9. Dodatkowych informacji dotyczących zamówienia udziela:

Paweł Wolański
tel. 503192016

 

Treść ogłoszenia

Formularz oferty

Oświadczenie o spełnianiu dodatkowych wymagań dotyczących oferentów. 

Zamówienie dotyczy realizacji projektu „Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim” realizowanego poprzez Zamawiającego w ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.