Language

Zamówienie

Częstochowa 15.06.2010. r

POIG

Ogłoszenie

Nr 03/POIG.8.1/2010

o zamówieniu na:

Zakup usług związanych z opracowaniem nazwy systemu e-usług oraz opracowaniem wizerunku platformy.

projektu „Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.


1. Data publikacji ogłoszenia: 15.06.2010


2. Zamawiający:
Line Lab Paweł Wolański
ul. Lotników 27
42-202 Częstochowa
NIP: 6861071660
REGON: 152157933


3. Przedmiot zamówienia:

Zamawiający w ramach usługi zleci opracowanie nazewnictwa oraz zaprojektowanie logotypów dla 3  e-usług wchodzących w skład tworzonej platformy internetowej, a także opracowanie nazwy oraz logotypu dla całej platformy.


4. Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach realizowanej usługi zamawiający wymaga:
  • opracowania nazewnictwa oraz logotypów minimum trzech e-usług ;
  • opracowania nazwy dla całej platformy wraz z zaprojektowaniem logotypu platformy;
  • sporządzenia księgi identyfikacji wizualnej;
  • wykonania projektów logotypów w postaci rastrowej i wektorowej.


5. Wymagania dodatkowe.

  1. Zamawiający wymagał będzie przeniesienia na niego praw autorskich oraz praw majątkowych do opracowanych w ramach zlecenia nazw oraz znaków graficznych, a także praw do realizacji praw zależnych oraz zgody na rozpowszechnianie poszczególnych dzieł bez podpisu autora.
  2. Zamówienie zostanie wykonane w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania umowy.


6. Kryteria oceny oferty.

Najniższa cena


7. Wymagania dotyczące złożenia oferty.

Ofertę przesłać pocztą na adres zamawiającego albo pocztą elektroniczną na adres  zamowienia@linelab.pl
Termin składania ofert upływa 21 czerwca 2010 godz. 17.00 
Rozstrzygnięcie nastąpi najpóźniej do dnia 23 czerwca 2010.


8. Dodatkowych informacji dotyczących zamówienia udziela:

Paweł Wolański
tel. 503192016

 

Treść ogłoszenia

Formularz oferty

 

Zamówienie dotyczy realizacji projektu „Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim” realizowanego poprzez Zamawiającego w ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.