Language

Ogłoszenie

Częstochowa 14.09.2010 r.

POIG

Ogłoszenie

Nr 07/POIG.8.1/2010

o zamówieniu na:

najem lokalu biurowego w Częstochowie

dla projektu „Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.


1. Data publikacji ogłoszenia: 14.09.2010


2. Zamawiający:
Line Lab Paweł Wolański
ul. Lotników 27
42-202 Częstochowa
NIP: 6861071660
REGON: 152157933


3. Przedmiot zamówienia:

Wynajem lokalu biurowego w Częstochowie.


4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wynajem lokalu biurowego na terenie Częstochowy spełniającego następujące warunki:

 1. Możliwość podłączenia symetrycznego łącza internetowego o minimalnej przepustowości 1Mbps – od dostawcy Internetu wymagane będzie udzielenie gwarancji przepustowości i ciągłości usługi.

 2. Minimum dwa pomieszczenia lub możliwość wydzielenia pomieszczenia pod serwerownię.

 3. Miesięczny czynsz wynajmu nie wyższy niż 1000 zł (z uwzględnieniem kosztów wody, ogrzewania, energii elektrycznej).

 4. Powierzchnia użytkowa minimum 25 m2.

5. Wymagania dodatkowe.

 1. Okres wynajmu – czas nieokreślony.

 2. Przynajmniej jedno, przypisane do lokalu miejsce parkingowe.

 3. Stan techniczny i użytkowy bardzo dobry.


6. Kryteria oceny oferty.

 1. Najniższa cena: maksymalnie 50 pkt – wyliczona wg wzoru.
  P1 = Cmin / C * 50

  gdzie:
  P1 - uzyskana liczba punktów wg 1 kryterium
  C - oferowana cena
  Cmin - najniższa oferowana cena

 2. Przypuszczalny koszt eksploatacji symetrycznego łącza o przepustowości 1Mbps:
  maksymalna 40 pkt – wartość wyliczona wg wzoru.

  P1 = Cmin / C * 40

  gdzie:
  P2 – uzyskana liczba punktów wg 2 kryterium
  C– szacowany koszt eksploatacji
  Cmin– najniższy koszt eksploatacji łącza

  ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do weryfikowania kosztów eksploatacji łącza w oferowanym do najmu lokalu, a w przypadku gdy koszt eksploatacji łącza nie zostanie podany ZAMAWIAJĄCY wykona zapytanie ofertowe do wskazanych przez oferenta dostawców internetowych

  W przypadku gdy przedstawiona oferta nie będzie zawierała informacji o dostawcach oferujących swoje usługi w zasięgu oferowanego lokalu, zostanie odrzucona jako niespełniająca warunków określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.


 3. Pomieszczenia klimatyzowane: maksymalnie 5 pkt
  gdzie P3 - Jeżeli tak 5pkt. jeżeli nie 0 pkt.

 4. Wyposażenie: ocena 0-5 pkt
  gdzie P4 - Jeżeli tak 5pkt. jeżeli nie 0 pkt.
Przy wyborze oferty zadecyduje łączna liczba uzyskanych punktów, czyli suma obliczona wg wzoru P = P1 + P2 - P3 - P4 gdzie P – to łączna liczba punktów jakie uzyskała oferta.

Wybrana zostanie ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punków – maksymalnie 100.


7. Wymagania dotyczące złożenia oferty.

Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Ofertę należy przesłać na adres zamawiającego albo pocztą elektroniczną na adres zamowienia@linelab.pl

Termin składania ofert upływa 18 września 2010 godz. 17.00


W związku z brakiem ofert spełniających kryteria zawarte w zapytaniu wydłuża się termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa 28 września 2010 godz. 17.00

Rozstrzygnięcie nastąpi najpóźniej do dnia 22 września 2010. Zamawiający poinformuje o rozstrzygnięciu pisemnie lub pocztą e-mail wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty.

8. Dodatkowych informacji dotyczących zamówienia udziela:

Paweł Wolański
tel. 503192016

 

Treść ogłoszenia

Formularz oferty

Modyfikacja 

Zamówienie dotyczy realizacji projektu „Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim” realizowanego poprzez Zamawiającego w ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.