Language

Ogłoszenie nr 21/POIG.8.1/2011

Częstochowa 13.07.2011 r.

POIG

Ogłoszenie

Nr 21/POIG.8.1/2011

o rozpoczęciu postępowania ofertowego na:

Sprzedaż i dostawę oprogramowania komputerowego.


realizowanego w ramach projektu
„Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania
oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej
w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności
gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.


 

1. Data publikacji ogłoszenia: 13.07.2011 r.

2. Złożone przez:

Line Lab Paweł Wolański
ul. Lotników 27
42-202 Częstochowa
NIP: 6861071660
REGON: 152157933


3. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż oraz dostawa do siedziby zamawiającego następującego oprogramowania komputerowego:

1. 1 pakiet oprogramowania graficznego
2. 1 pakiet oprogramowania biurowego
3. Oprogramowanie antywirusowe - licencja min 2 stanowiska + jeden serwer
4. Menażer plików licencja min 2 stanowiska
5. Program archiwizujący, licencja na minimum dwa stanowiska

4. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania:

Oprogramowanie będące przedmiotem postępowania musi dodatkowo spełniać opisane poniżej cechy.

Ad. 3.1 Pakiet oprogramowania graficznego musi zawierać:
 • aplikację do profesjonalnej obróbki fotografii, współpracującą z tabletem piórkowym wraz ze wsparciem dla standardu IPTC.
 • aplikację do edycji prezentacji multimedialnych
 • aplikację do przygotowania publikacji i dokumentów do druku DTP.
Ad. 3.2 Pakiet oprogramowania biurowego musi zawierać profesjonalny edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, aplikację do tworzenia konspektów i prezentacji, organizer i program pocztowy.

5. Wymagania dodatkowe

Termin realizacji nie może przekroczyć dnia 27.07.2011 r.

 1. Zamawiający nie ponosi kosztów transportu.
 2. Dostawca dołączy do oferty specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.

6. Kryteria oceny oferty:
 1. Kryterium cenowe : maksymalnie 80 pkt – wyliczone wg wzoru.

  P = Cmin / C * 80
  gdzie:

  P – uzyskana liczba punktów
  C – oferowana cena
  C
  min – najniższa oferowana cena
 2. Dodatkowe parametry techniczne: maksymalnie 20 pkt Gdzie ocenie podlegać będą dodatkowe parametry techniczne sprzętu (nie ujęte w punkcie 4 zamówienia) a mające wpływ na poprawę wydajności i funkcjonalności zestawu, punktacja 0 - 20pkt.

Wybrana zostanie oferta która uzyska najwyższą liczbę punków – maksymalnie 100.

 

7. Wymagania dotyczące złożenia oferty

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego lub przesłać pocztą na adres zamawiającego albo pocztą elektroniczną na adres zamowienia@linelab.pl


Termin składania ofert upływa 20 lipca 2011 godz. 16.00


Rozstrzygnięcie nastąpi najpóźniej do dnia 20 lipca 2011. Zamawiający poinformuje o rozstrzygnięciu pisemnie lub pocztą e-mail wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.


8. Dodatkowych informacji dotyczących zamówienia udziela

Paweł Wolański

tel. +48 503192016
e-mail: zamowienia@linelab.plTreść postępowania w formacie PDF

Wzór formularza ofertowego
Zamówienie dotyczy realizacji projektu „Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim” realizowanego poprzez Zamawiającego w ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.

4.2.Monitor dedykowany dla stanowisk graficznych