Language

Wsparcie z Unii Europejskiej

Obecnie realizujemy projektu Stworzenia platformy usług wyszukiwania, licencjonowania oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim.

Projekt ten współfinansowanego jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.

 

Wszelkie szczegóły dotyczące realizacji projektu dostępne są w zakładce poig.

 

Aktualnie przystępujemy do prac związanych z zakończeniem etapu przygotowawczego.

Z poważaniem

Paweł Wolański