Język

Ogłoszenie nr 19/POIG.8.1/2011

Częstochowa 08.07.2011 r.

POIG

Ogłoszenie

Nr 19/POIG.8.1/2011

o rozpoczęciu postępowania ofertowego na:

Sprzedaż i dostawę urządzenia wielofunkcyjnego.


realizowanego w ramach projektu
„Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania
oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej
w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności
gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.


 

1. Data publikacji ogłoszenia: 08.07.2011 r.


2. Złożone przez:

Line Lab Paweł Wolański
ul. Lotników 27
42-202 Częstochowa
NIP: 6861071660
REGON: 152157933


3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż oraz dostawa do siedziby zamawiającego urządzenia wielofunkcyjnego łączącego w sobie funkcje drukarki, kopiarki, skanera.


4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:


Oferowane urządzenie wielofunkcyjne musi być nowe, objęte gwarancją, posiadające minimum funkcje druku, kopiarki i skanera oraz posiadać wymienione poniżej parametry i właściwości:
 • Format min A4
 • Druk obustronny (duplex)
 • Nominalna szybkość druku w kolorze min 20 [str./min]
 • Maksymalna prędkość druku cz-b min 20 [str/min]
 • Złącza USB 2.0 HS, LAN
 • Pamięć zainstalowana w urządzeniu (bufor) 64 MB
 • Maksymalna ilość zainstalowanej pamięci 576 MB
 • Maksymalne miesięczne obciążenie (str./mies) - 35 000
 • Rozdzielczość druku 2400 x 600 dpi
 • wydajność tonera dla druku b&w zgodna z normą ISO/IEC 19752 min 5000 stron
 • koszt tonera nie przekraczający 230 zł netto

5. Wymagania dodatkowe.

 1. Termin realizacji nie może przekroczyć dnia 20.07.2011 r.
 2. Zamawiający nie ponosi kosztów transportu.
 3. Dostawca dołączy do oferty specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.

6. Kryteria oceny oferty:
 1. Najniższa cena: 80 pkt – wyliczona wg wzoru.

  P = Cmin / C * 80
  gdzie:

  P – uzyskana liczba punktów
  C – oferowana cena
  C
  min – najniższa oferowana cena
 2. Dodatkowe parametry techniczne: maksymalnie 20 pkt Gdzie ocenie podlegać będą dodatkowe parametry techniczne sprzętu (nie ujęte w punkcie 4 zamówienia) a mające wpływ na poprawę wydajności i funkcjonalności zestawu, punktacja 0 - 20pkt.

Wybrana zostanie oferta która uzyska najwyższą liczbę punków – maksymalnie 100.

 

7. Wymagania dotyczące złożenia oferty

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego lub przesłać pocztą na adres zamawiającego albo pocztą elektroniczną na adres zamowienia@linelab.pl


Termin składania ofert upływa 14 lipca 2011 godz. 16.00


Rozstrzygnięcie nastąpi najpóźniej do dnia 15 lipca 2011. Zamawiający poinformuje o rozstrzygnięciu pisemnie lub pocztą e-mail wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.


8. Dodatkowych informacji dotyczących zamówienia udziela

Paweł Wolański

tel. +48 503192016
e-mail: zamowienia@linelab.plTreść postępowania w formacie PDF

Wzór formularza ofertowego
Zamówienie dotyczy realizacji projektu „Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim” realizowanego poprzez Zamawiającego w ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.

4.2.Monitor dedykowany dla stanowisk graficznych