Language

Postępowanie ofertowe

Częstochowa 22.11.2010 r.

POIG

Ogłoszenie

Nr 13/POIG.8.1/2010

o rozpoczęciu postępowania ofertowego na:

Sprzedaż i dostawę serwera plików / macierzy dyskowej

realizowanego w ramach projektu
„Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania
oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej
w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.


 

1. Data publikacji ogłoszenia: 22.11.2010 r.


2. Złożone przez:

Line Lab Paweł Wolański
ul. Lotników 27
42-202 Częstochowa
NIP: 6861071660
REGON: 152157933


3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż oraz dostawa do siedziby zamawiającego serwera plików / sprzętowej macierzy dyskowej.

Sprzęt musi być nowy, objęty gwarancją oraz posiadać parametry techniczne określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Serwer plików / sprzętowa macierz dyskowa będąca przedmiotem zamówienia musi posiadać poniższe parametry techniczne:

 1. procesor min 2,8GHz

 2. kontroler pozwalający na utworzenie bezpiecznej przestrzeni danych o rozmiarze min. 12 TB

 3. serwer wyposażony w dyski

 4. obsługa RAID 6 lub RAID 5 z dyskiem zapasowym

 5. obsługa protokoły iSCSI

 6. obudowa przeznaczona do montażu w szafie rack

 7. min. 1 x RJ-45 (LAN) 10/100/1000Mbps

 8. wbudowany zasilacz


 

5. Wymagania dodatkowe.

  1. ZAMAWIAJĄCY wymaga od DOSTAWCY wykonania niezbędnej konfiguracji sprzętowej serwera (poszczególne podzespoły nie mogą być dostarczone indywidualnie).

  2. Termin realizacji – dostawy nie może przekroczyć dnia 28.12.2010r.


   6. Kryteria oceny oferty:

   1. Najniższa cena: maksymalnie 80 pkt – wyliczona wg wzoru.

    P1 = Cmin / C * 80
    gdzie:

    P1 – uzyskana liczba punktów wg 1 kryterium
    C – oferowana cena
    C
    min – najniższa oferowana cena
   2. Dodatkowe parametry techniczne: maksymalnie 20 pkt gdzie ocenie podlegać będą parametry techniczne oferowanego serwera nie wymienione w opisie przedmiotu zamówienia a mające istotny wpływ na poprawę jego wydajności i funkcjonalności.

   Przy wyborze oferty zadecyduje łączna liczba uzyskanych punktów, czyli suma obliczona wg wzoru:
   P = P1 + P2 gdzie P – to łączna liczba punktów jakie uzyskała oferta.
   Wybrana zostanie oferta która uzyska najwyższą liczbę punków – maksymalnie 100.

    

   7. Wymagania dotyczące złożenia oferty

   Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego lub przesłać pocztą na adres zamawiającego albo pocztą elektroniczną na adres zamowienia@linelab.pl

   Termin składania ofert upływa 1 grudnia 2010 godz. 17.00

   Rozstrzygnięcie nastąpi najpóźniej do dnia 2 grudnia 2010. Zamawiający poinformuje o rozstrzygnięciu pisemnie lub pocztą e-mail wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty.

    

   8. Dodatkowych informacji dotyczących zamówienia udziela

   Paweł Wolański

   tel. +48 503192016
   e-mail: zamowienia@linelab.pl

   Treść oferty (pdf)

    
    

   Zamówienie dotyczy realizacji projektu „Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim” realizowanego poprzez Zamawiającego w ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

   Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.