Language

Ogłoszenie 8/2010/

Częstochowa 20.10.2010 r.

POIG

Ogłoszenie

Nr 08/POIG.8.1/2010

o zamówieniu na:

udostępnienie łącza internetowego

dla projektu „Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.


1. Data publikacji ogłoszenia: 20.109.2010


2. Zamawiający:
Line Lab Paweł Wolański
ul. Lotników 27
42-202 Częstochowa
NIP: 6861071660
REGON: 152157933


3. Przedmiot zamówienia:

Udostępnienie symetrycznego łącza internetowego o minimalnej przepustowości gwarantowanej 1Mbps, w budynku przy ul. Wały Dwernickiego 117/121.


4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest instalacja i udostępnienie łącza internetowego spełniającego następujące wymagania:

 1. Łącze symetryczne o minimalnej przepustowości 1Mbps.Minimum dwa pomieszczenia lub możliwość wydzielenia pomieszczenia pod serwerownię.

 2. Dostawca zobowiązuje się dokonać przyłącza do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

 3. Minimum jeden, stały, zewnętrzny adres IP.

5. Wymagania dodatkowe.

 1. Dostawca przewiduje możliwość upgrade łącza do wyższej przepustowości.

 2. Szybki czas reakcji na awarie i usterki łącza.

 3. Okres wynajmu 1 rok.


6. Kryteria oceny oferty.

 1. Najniższa oferowana cena za łącze o przepustowości 1Mbps
  P = Cmin / C * 100

  P – uzyskana liczba punktów wg kryterium
  C – roczny łączny koszt eksploatacji łącza
  Cmin – najniższa roczny łączny koszt eksploatacji
Przy wyborze oferty zadecyduje liczba uzyskanych punktów. Wybrana zostanie ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punków – maksymalnie 100.


7. Wymagania dotyczące złożenia oferty.

Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Ofertę należy przesłać na adres zamawiającego albo pocztą elektroniczną na adres zamowienia@linelab.pl

Termin składania ofert upływa 25 października 2010 godz. 10.00

Rozstrzygnięcie nastąpi najpóźniej do dnia 26 października 2010. Zamawiający poinformuje o rozstrzygnięciu pisemnie lub pocztą e-mail wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty.


8. Dodatkowych informacji dotyczących zamówienia udziela:

Paweł Wolański
tel. 503192016

 

Treść ogłoszenia

Formularz oferty
 

Zamówienie dotyczy realizacji projektu „Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim” realizowanego poprzez Zamawiającego w ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.