Language

Zamówienie nr 1/POIG.8.1/2010

Częstochowa 20.05.2010. r

POIG

Ogłoszenie

Nr 01/POIG.8.1/2010

o zamówieniu na:

Zakup obsługi podatkowej

projektu „Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.


1. Data publikacji ogłoszenia: 20.05.2010


2. Zamawiający:
Line Lab Paweł Wolański
ul. Lotników 27
42-202 Częstochowa
NIP: 6861071660
REGON: 152157933


3. Przedmiot zamówienia:

Obsługa podatkowa, prowadzenie księgowości firmy Line Lab Paweł Wolański.


4. Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach realizowanej usługi zamawiający wymaga:
  • prowadzenia na potrzeby projektu odrębnej informatycznej ewidencji księgowej kosztów i wydatków oraz przychodów lub stosowania odrębnego kodu księgowego, umożliwiającego identyfikację transakcji oraz poszczególnych operacji związanych z projektem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
  • przygotowywanie protokołów i sprawozdań tworzonych na potrzeby ww. projektu;


5. Wymagania dodatkowe.

  1. Umowa będzie podpisana na okres min. 4 miesięcy.
  2. Siedziba lub biura na terenie Częstochowy.


6. Kryteria oceny oferty.

Najniższa cena (miesięczny koszt obsługi)


7. Wymagania dotyczące złożenia oferty.

Ofertę przesłać pocztą na adres zamawiającego albo pocztą elektroniczną na adres zamowienia@linelab.pl
Termin składania ofert upływa 28 maja 2010 godz. 17.00
Rozstrzygnięcie nastąpi najpóźniej do dnia 31 maja 2010.
Zamawiający poinformuje pisemnie o rozstrzygnięciu wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty.


8. Dodatkowych informacji dotyczących zamówienia udziela:

Paweł Wolański
tel. 503192016

 

Treść ogłoszenia

Formularz oferty

 

Zamówienie dotyczy realizacji projektu „Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim” realizowanego poprzez Zamawiającego w ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.