Language

Ogłoszenie

Częstochowa 02.08.2010. r

POIG

Ogłoszenie

Nr 06/POIG.8.1/2010

o zamówieniu na:

zakup usług prawnych związanych z przygotowaniem wzorów umów, oraz konsultacje w zakresie prawa autorskiego

dla projektu „Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.


1. Data publikacji ogłoszenia: 02.08.2010 r.


2. Zamawiający:
Line Lab Paweł Wolański
ul. Lotników 27
42-202 Częstochowa
NIP: 6861071660
REGON: 152157933


3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie wzorów umów partnerskich, regulaminu serwisów www oferujących usługi tworzonej platformy.


4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Od OFERENTÓW wymaga się przygotowania z należytą starannością wzorów następujących dokumentów:
 1. Umowy partnerskiej oraz udzielenie konsultacji w zakresie zagadnień objętych tematem umowy.
 2. Regulaminu serwisu www dla partnerów ZAMAWIAJĄCEGO.
 3. Regulaminu serwisu www dla klientów ZAMAWIAJĄCEGO.

W dniu 06.08.2010r zamawiający dokonał modyfikacji treści ogłoszenia w której pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

Od OFERENTÓW wymaga się przygotowania z należytą starannością wzorów następujących dokumentów:

1. Umowy partnerskiej oraz udzielenie konsultacji w zakresie zagadnień objętych tematem umowy a w szczególności:
 • zdefiniowanie ogólnych zasad partnerstwa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;
 • zdefiniowanie warunków technicznych, finansowych i prawnych dostarczania materiałów graficznych przez ich Autorów;
 • określenie praw i obowiązków Autora (jako dostawcy) ze zwróceniem szczególnej uwagi na przepisy prawa autorskiego i praw pokrewnych;
 • określenie praw i obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO (jako dystrybutora dostarczonych przez  Autora materiałów graficznych) w szczególności mając na uwadze przepisy prawa regulujące zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zapisy ustawy o ochronie danych osobowych;
2. Regulaminu serwisu www dla klientów ZAMAWIAJĄCEGO normującego zasady korzystania z udostępnionych usług ze zwróceniem szczególnej uwagi na:
 • obowiązujące przepisy prawne dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • zagadnienia związane z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z doprecyzowaniem;
 • praw i obowiązków użytkownika (odbiorcy materiałów graficznych);

3. Regulaminu serwisu www dla partnerów ZAMAWIAJĄCEGO regulującego zasady korzystania z udostępnionych przez niego usług a szczególnie:
 • określenie praw i zasad dostępu do oferowanych usług z uwzględnieniem odpowiednich zapisów regulacji prawnych
 • sposobu wykorzystania i przetwarzania danych osobowych.


5. Wymagania dodatkowe.

 1. Stosowne wzory dokumentów muszą zostać sporządzone najpóźniej do dnia 24.08.2010r.

6. Wymagania dotyczące oferentów.

Oświadczenie oferenta, iż posiada istotną wiedzę oraz wymagane kwalifikacje niezbędną do realizacji przedmiotu zapytania.

7. Kryteria oceny oferty.

 1. Najniższa cena: maksymalnie 100 pkt – wyliczona wg wzoru.
  P = Cmin / C * 100

  gdzie:
  P -  uzyskana liczba punktów wg kryterium
  C - oferowana cena
  Cmin - najniższa oferowana cena

Przy wyborze oferty zadecyduje liczba uzyskanych punktów, Wybrana zostanie oferta która uzyska najwyższą liczbę punków – równą 100.


8. Wymagania dotyczące złożenia oferty.

Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia
wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagań dotyczących oferentów złącznik nr 2.

Ofertę należy przesłać na adres zamawiającego albo pocztą elektroniczną na adres zamowienia@linelab.pl

Termin składania ofert upływa 8 sierpnia 2010 godz. 17.00

Rozstrzygnięcie nastąpi najpóźniej do dnia 9 sierpnia 2010.
Zamawiający poinformuje o rozstrzygnięciu  pisemnie lub pocztą e-mail wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty.


9. Dodatkowych informacji dotyczących zamówienia udziela:

Paweł Wolański
tel. 503192016

 

Treść ogłoszenia

Modyfikacja ogłoszenia

Formularz oferty

Oświadczenie o spełnianiu dodatkowych wymagań dotyczących oferentów

W związku z wprowadzonymi zmianami ZAMAWIAJĄCY przedłuża termin składania ofert do dnia 10.08.2010r godz 17.00.

 

Zamówienie dotyczy realizacji projektu „Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim” realizowanego poprzez Zamawiającego w ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.