Język

Zamówienie

Częstochowa 29.06.2010. r

POIG

Ogłoszenie

Nr 05/POIG.8.1/2010

o zamówieniu na:

Zakup usługi zaprojektowania i wykonania oprogramowania dla serwera FTP pozwalającego na administrowanie nim z poziomu innych modułów za pośrednictwem specjalnie zaprojektowanego interfejsu, oraz projekt i wykonanie aplikacji web pozwalającej na administrację i przegląd procesów z poziomu przeglądarki www

realizowanej w ramach projektu „Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.


1. Data publikacji ogłoszenia: 29.06.2010


2. Zamawiający:
Line Lab Paweł Wolański
ul. Lotników 27
42-202 Częstochowa
NIP: 6861071660
REGON: 152157933


3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie dedykowanej aplikacji dla serwera FTP działającego na serwerze Linux umożliwiającej zdalne zarządzanie kontami z poziomu pozostałych aplikacji platformy oraz przygotowanie i zaprojektowanie aplikacji www która umożliwi przeglądanie użytkowników, podgląd procesów i manualną administrację serwerem.
W ramach realizowanego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia wyłącznej licencji na na zaprojektowane i wykonane oprogramowanie na wszystkich polach eksploatacji i przeniesienia autorskich praw majątkowych na zamawiającego.


4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wymagane oprogramowanie musi spełniać wszystkie poniższe warunki opisane przez ZAMAWIAJĄCEGO:
 1. Implementować interfejs komunikacyjny platformy za pośrednictwem którego aplikacja serwera FTP będzie się komunikować z aplikacją Workflow. Implementacja tego interfejsu będzie wykonana w oparciu o istniejący projekt środowiska komunikacyjnego platformy którego kopia zostanie udostępniona wyłonionemu w ramach konkursu WYKONAWCY z chwilą podpisania umowy.

  Zadania realizowane przez aplikację w oparciu o API komunikacyjne podczas współpracy z aplikacją  Workflow polegają na:
  - zakładaniu kont o specjalnych profilach wraz z wymaganą walidacją;
  - zmiana haseł dostępu w oparciu o sumy kontrolne haseł;
  - blokowanie, usuwanie kont;- ustalanie limitu i kontrola transferu;
  - udostępnianie plików;
  - określanie trybów ograniczeń dla poszczególnych użytkowników (quota typu hard i soft)

 2. Udostępniać panel www  do administracji serwem, o różnym poziomie uprawnień umożliwiający:
  - pełną administrację serwerem ftp
  - przegląd procesów
  - udostępniający informacje statystyczne takie jak liczba połączeń z serwerem danego użytkownika ilość pobranych danych.
Aplikacja powinna być przystosowana do obsługi wielu języków.

5. Wymagania dodatkowe.

 1. ZAMAWIAJĄCY wymaga dostępu do narzędzi pozwalających mu na bieżące monitorowanie postępu prac programistycznych i wnoszenie ewentualnych zastrzeżeń oraz dostępu do środowiska testowego aplikacji lub instalacji kopii aplikacji na jego komputerze.
 2. Aplikacja musi zostać wykonana w całości przedmiotu zamówienia najpóźniej do dnia 24.08.2010r.

6. Wymagania dotyczące oferentów.

 • Oświadczenie oferenta, iż posiada istotną wiedzę i doświadczenie w projektowaniu lub tworzeniu systemów informatycznych.

 • Wykonawca musi wykazać się przynajmniej jednym zrealizowanym zamówieniem o charakterze lub rozmiarze podobnym do opisanego w przedmiocie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji opisanych w ofercie i oświadczeniu informacji, a w przypadku stwierdzenia niezgodności odrzucenia oferty.


7. Kryteria oceny oferty.

 1. Najniższa cena: maksymalnie 80 pkt – wyliczona wg wzoru.
  P1 = Cmin / C * 80

  gdzie:
  P1 -  uzyskana liczba punktów wg 1 kryterium
  C - oferowana cena
  Cmin - najniższa oferowana cena
 2. Kryterium merytoryczne: maksymalnie 20 pkt gdzie ocenie podlegać będzie:
  Doświadczenie oferentów w zakresie realizacji zleceń w sposób bezpośredni lub pośredni odpowiadający przedmiotowi zamówienia. Maksymalną liczbę punktów mogą uzyskać oferty wykonawców które wykażą się realizacją projektów zaawansowanych technologicznie aplikacji.
  Punktacja P2 = od 1 do 20 pkt.

Przy wyborze oferty zadecyduje łączna liczba uzyskanych punktów, czyli suma obliczona wg wzoru P = P1 + P2 gdzie P – to łączna liczba punktów jakie uzyskała oferta.

Wybrana zostanie oferta która uzyska najwyższą liczbę punków – maksymalnie 100.


8. Wymagania dotyczące złożenia oferty.

Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia
wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagań dotyczących oferentów złącznik nr 2.

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego lub przesłać pocztą na adres zamawiającego albo pocztą elektroniczną na adres zamowienia@linelab.pl

Termin składania ofert upływa 5 lipca 2010 godz. 17.00

Rozstrzygnięcie nastąpi najpóźniej do dnia 6 lipca 2010. Zamawiający poinformuje o rozstrzygnięciu  pisemnie lub pocztą e-mail wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty.


9. Dodatkowych informacji dotyczących zamówienia udziela:

Paweł Wolański
tel. 503192016

 

Treść ogłoszenia

Formularz oferty

Oświadczenie o spełnianiu dodatkowych wymagań dotyczących oferentów. 

Zamówienie dotyczy realizacji projektu „Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim” realizowanego poprzez Zamawiającego w ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.