Język

Zamówienie

Częstochowa 27.05.2010 r.

 

POIG

 

Ogłoszenie

Nr 02/POIG.8.1/2010

o zamówieniu na:

Wykonanie specjalistycznej analizy informatycznej, polegającej na opracowaniu schematu infrastruktury sieciowej, oraz zaprojektowaniu interfejsów komunikacji pomiędzy poszczególnymi modułami platformy

realizowanej w ramach projektu „Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.

 

1. Data publikacji ogłoszenia: 27.05.2010 r.

 

2. Zamawiający:
Line Lab Paweł Wolański 
ul. Lotników 27 
42-202 Częstochowa 
NIP: 6861071660 
REGON: 152157933

 

3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na:

  1. Analizie informatycznej i sporządzeniu schematu infrastruktury sieciowej dla wyżej opisywanej platformy internetowej.
  2. Sporządzenie modelu koncepcyjnego platformy z opisaniem procesów zachodzących pomiędzy podsystemami, uwzględniającego wymagane funkcjonalności, optymalizującego koszty eksploatacji, utrzymania oraz wdrożenia platformy.
  3. Zaprojektowanie interfejsów (API) i ustalenie zasad komunikacji poszczególnych aplikacji wchodzących w skład platformy z należytym zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz spójności danych.

Analiza musi zawierać zwięzły opis architektury podsystemów platformy, sieci, scenariuszy użycia oraz użytych w projekcie rozwiązań technologicznych i programowych. W ramach realizowanego zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia wyłącznej licencji na wszystkich polach eksploatacji i przeniesienia autorskich praw majątkowych na zamawiającego.

 

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu systemu informatycznego zbudowanego z trzech niezależnych i skalowalnych podsystemów. Platforma ta ma w sposób w pełni zautomatyzowany pozwalać na przechowywanie i udostępnianie, przeglądanie, wyszukiwanie i pobieranie plików graficznych (zdjęć oraz grafiki wektorowej). Rejestrować licencje i obliczać ich wartość, przydzielając należne autorom tantiemy. Wymagane podsystemy:

a) system magazynujący – przechowujący pliki graficzne w rozdzielczościach przekraczających nawet 16 mln pikseli, umożliwiający bezpieczny zdalny dostęp do zasobów na różnym poziomie uprawnień, definiowanym przez system workflow.
b) system workflow – automatyzujący procesy zachodzące na platformie np: rejestrowanie nowych czy aktualizację istniejących zdjęć, udostępnianie plików o zamówionym rozmiarze, opisywanie materiałów, wspomagający system rozliczeń z autorami. Powinien posiadać zaprojektowane API umożliwiające komunikację z zewnętrznymi aplikacjami www za pośrednictwem których będzie się odbywało rejestrowanie licencji i pobieranie materiałów.
c) aplikacja www – strona internetowa pozwalająca na efektywne wyszukiwanie materiałów graficznych dostępnych na platformie, z wykorzystaniem między innymi takich parametrów jak definicja przestrzeni kolorystycznej czy wskazanie minimalnego rozmiaru. Działająca w min dwóch językach. Umożliwiająca pobieranie materiałów i wyposażona w system rozliczeń online.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wymogów funkcjonalnych platformy, zostaną udostępnione wybranemu wykonawcy w dniu podpisania umowy.

 

5. Wymagania dodatkowe.

  1. Termin wykonania nie może przekroczyć 14 dni licząc od dnia podpisania umowy.

 

6. Wymagania dotyczące oferentów.

Oświadczenie oferenta, iż posiada istotną wiedzę i doświadczenie w projektowaniu lub tworzeniu systemów informatycznych. Wykonawca musi wykazać się przynajmniej jednym zrealizowanym zamówieniem o charakterze podobnym do opisanego w przedmiocie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji opisanych w ofercie i oświadczeniu informacji, a w przypadku stwierdzenia niezgodności odrzucenia oferty.

 

7. Kryteria oceny oferty:

1. Najniższa cena: maksymalnie 60 pkt – wyliczona wg wzoru.

P1 = Cmin/C * 60

gdzie P1 – uzyskana liczba punktów wg 1 kryterium
C – oferowana cena
Cmin – najniższa oferowana cena

2.Kryteria merytoryczne: maksymalnie 40 pkt gdzie ocenie podlegać będzie:

a) Doświadczenie oferentów w zakresie realizacji zleceń w sposób bezpośredni lub pośredni odpowiadający przedmiotowi zamówienia. Maksymalną liczbę punktów mogą uzyskać oferty wykonawców które wykażą się realizacją projektów zaawansowanych technologicznie aplikacji. Punktacja P2A = od 1 do 15 pkt.

b) Proponowane rozwiązania i technologie – gdzie najwyższą liczbę punków otrzyma oferta, która przedstawi najatrakcyjniejszą propozycję technologiczną mając na uwadze zoptymalizowanie kosztów wdrożenia i eksploatacji. Punktacja P2B = od 1 do 25 pkt.

Przy wyborze oferty zadecyduje łączna liczba uzyskanych punktów, czyli suma obliczona wg wzoru P = P1 + P2A + P2B – gdzie P – to łączna liczba punktów jakie uzyskała oferta.

Wybrana zostanie oferta która uzyska najwyższą liczbę punków – maksymalnie 100.

 

8. Wymagania dotyczące złożenia oferty

Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagań dotyczących oferentów złącznik nr 2.

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego lub przesłać pocztą na adres zamawiającego albo pocztą elektroniczną na adres zamowienia@linelab.pl

Termin składania ofert upływa 4 czerwca 2010 godz. 17.00

Rozstrzygnięcie nastąpi najpóźniej do dnia 7 czerwca 2010.

Zamawiający poinformuje pisemnie o rozstrzygnięciu wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty.

 

9. Dodatkowych informacji dotyczących zamówienia udziela

Paweł Wolański 
tel. 503192016
e-mail: zamowienia@linelab.pl

 

10. Załączniki

1. Wzór formularza ofertowego

2. Oświadczenie o spełnianiu dodatkowych wymagań dotyczących oferentów.

 

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia wnioskodawcy

 

Zamówienie dotyczy realizacji projektu „Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim” realizowanego poprzez Zamawiającego w ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.